Podmínky použití

Základní pojmy

Doučím se – Internetový portál, běžící na adrese https://www.doucimse.cz/, včetně všech podstránek.

Návštěvník – osoba, která navštívila portál Doučím se prostřednictvím webového prohlížeče nebo jinak.

Uživatel – Návštěvník, který se na portálu Doučím se zaregistroval a je přihlášený (autentizovaný) během své návštěvy.

Provozovatel – Společnost Biflujeme.cz s.r.o., IČ 043 58 601, se sídlem Na Šafránce 1758/5, Praha 10, 10100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 246296.

Úvodní ustanovení

Návštěvou portálu Doučím se Návštěvník potvrzuje, že se seznámil se všemi níže uvedenými podmínkami použití a zavazuje se k jejich dodržování. Podmínky se vztahují na všechny Návštěvníky a Uživatele webu i na všechny osoby, které mají v úmyslu portál Doučím se navštívit, a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním zde na portálu Doučím se.

Autorská a vlastnická práva

Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, oprávněn vykonávat majetková práva k portálu Doučím se. Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

Odpovědnost a práva Návštěvníka

Návštěvník užívá portál Doučím se na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto Návštěvníkovi i jiným osobám, tento Návštěvník odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé v důsledku takové poruchy.

Odpovědnost a práva Uživatele

Uživatel svou registrací na portálu Doučím se dává Provozovateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů Provozovatelem v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a dává souhlas s tím, aby tyto údaje s výjimkou e-mailové adresy a přihlašovacích údajů byly na portálu Doučím se zveřejněny bez omezení. Pokud Uživatel v rámci svých aktivit na portál Doučím se vloží, nahraje či jinak zpřístupní obsah, který je autorským dílem podle zákona (například Uživatelova fotografie), udílí tento Uživatel Provozovateli časově i místně neomezený souhlas k užití tohoto obsahu v rámci portálu Doučím se bez jakýchkoliv dalších nároků. Uživatel zodpovídá za to, že Provozovateli tento souhlas smí udělit. V případě, že Uživatel udělil souhlas k užití takového obsahu, aniž by k tomu byl oprávněný, zodpovídá takový Uživatel Provozovateli za veškeré škody i ušlý zisk, které by v souvislosti s neoprávněným užitím takového obsahu Provozovateli vznikly.

Povinnosti Uživatele nabízejícího doučování

Pokud Uživatel v rámci portálu Doučím se nabízí službu doučování, je tento Uživatel povinen uvést o sobě pravdivé údaje, zejména pak své skutečné jméno a příjmení, své skutečné datum narození, své skutečné bydliště a je povinen poskytnout svou skutečnou a aktuální fotografii umožňující jeho identifikaci.

V případě podezření je Provozovatel oprávněný po Uživateli požadovat doložení uvedených údajů a v případě nespolupráce Uživatele s Provozovatelem či důvodného podezření je Provozovatel oprávněný zablokovat přístup Uživatele k portálu Doučím se.

Odpovědnost a práva Provozovatele

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na portálu Doučím se. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům Návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že obsah portálu Doučím se je nezávadný, že přístup na portál Doučím se bude nepřerušený, bez závad a že stránky budou bezpečné. Provozovatel si také vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Návštěvníka na tyto stránky nebo jejich část.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za správnost a úplnost informací o nabízeném doučování. Učitelé nabízející doučování nejsou zaměstnanci Provozovatele a Provozovatel za jejich jednání nenese žádnou zodpovědnost.

Platba

Za vybrané služby poskytované na portálu Doučím se může Provozovatel od Uživatelů požadovat platbu. Nárok Provozovatele na platbu vzniká vždy na základě přímého požadavku (akce) Uživatele. Konečná cena za služby je uvedena na portálu Doučím se vždy před potvrzením požadavku Uživatelem, a je uvedena včetně platné DPH. Pokud je podstatou služby časově omezené zpřístupnění funkčnosti, je Uživateli vždy před potvrzením požadavku sdělen také termín, do kterého bude požadovaná služba přístupná.

Platby probíhají výhradně prostřednictvím služby GoPay. Podmínkou využití tohoto způsobu platby je uzavření smluvního vztahu platícího Uživatele se společností GOPAY s.r.o. (IČO 26046768, se sídlem Planá 67, PSČ 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030). Tato společnost je osobou odlišnou od Provozovatele. Po potvrzení požadavku na služby ze strany Uživatele je Uživatel přesměrován na stránku platební brány GoPay (stránka na doméně www.gopay.com, případně www.platebnibrana.cz, případně jiná stránka této společnosti GOPAY s.r.o.), kde Uživatel provede platbu. Službu GoPay poskytuje Provozovateli i Uživateli pro vypořádání zaplacení ceny služby třetí strana, a to společnost GOPAY s.r.o., Provozovatel nenese odpovědnost za průběh ani uskutečnění platební transakce prostřednictvím této služby, tato služba je poskytována Uživateli na základě smlouvy se společností GOPAY s.r.o.

GoPay    MasterCard SecureCode    MasterCard    MasterCard Electronic    Maestro    Verified By Visa    Visa    Visa Electron

Reklamační podmínky

V případě poskytnutí placené služby Uživateli na portálu Doučím se smí Uživatel tuto službu reklamovat. Za přípustné důvody reklamace se považuje, pokud uživatel zaplacenou službu nedostal vůbec, v omezeném rozsahu funkčnosti či omezené délce trvání oproti údajům uvedeným v okamžiku placení služby. Službu nelze reklamovat, pokud Poskytovatel Uživateli službu odmítl poskytnout či omezil její poskytnutí z důvodu porušení těchto podmínek použití Uživatelem.

Reklamaci služby s uvedením identifikace Uživatele, popisu reklamované služby a popisu vytýkaného nedostatku je Uživatel povinen Provozovateli oznámit bez zbytečného odkladu na e-mailové adrese info@doucimse.cz, nejpozději však do 6 měsíců ode dne zakoupení služby. Provozovatel bude Uživatele prostřednictvím e-mailu informovat o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení reklamace.

Uživatel reklamující službu je povinen poskytnout Provozovateli veškerou součinnost k ověření existence reklamovaného nedostatku služby a k jejímu odstranění.

Úpravy v pravidlech používání stránek

Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na portálu Doučím se. Návštěvníci jsou odpovědní za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel. Pokud Návštěvník bude po provedení změn i nadále používat, má se za to, že změny přijal. Pokud Návštěvník se změnami nebude souhlasit, nemusí stránky používat.